Защо е подходящ счетоводният аутсорсинг за малки, средни и големи предприятия?

счетоводен аутсорсинг предприятия

Счетоводен аутсорсинг за големи предприятия
За големи предприятия според българското законодателство се смятат предприятията, които към 31 декември на текущата календарна година надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. Те често разполагат със собствен счетоводен отдел. На свой ред той може да се състои от различни звена в зависимост от размера, подразделенията и дейностите на фирмата: стоково звено, финансово-отчетно, разплащания с персонала, складови наличности, капитални активи, данъчно-акцизно звено и т.н.

Continue reading