Патент, Търговска марка

патент търговска марка

Патентът предоставя изключителни права на собственика. Патентът се използва главно за закрила на изобретението, принадлежащо на дадено физическо лице или фирма, от неправомерното му използване с цел облагодетелстване от трети лица, които са различни от собственика. Патентът се придобива след задълбочен анализ и изследвания от отговорните за това институции. В България това е Българското Патентно Ведомство. Патентът е форма на интелектуална собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент.

Всеки патент удостоверява:

Continue reading