Някои предимства на изнесеното счетоводство

Когато човек започва бизнес и иска да е на светло с дейността си, трябва да направи всичко възможно да има счетоводители, които да движат коректно и професионално финансово-счетоводните въпроси във фирмата му.

Пред всяка фирма стоят две опции за водене на счетоводството й: специален отдел, който да се занимава с декларации, осигуровки, данъци и други или наемане на фирма за изнесено счетоводство. Вторият вариант често е далеч по-удачен. Continue reading

Търговско представителство на чуждестранно лице

Чуждестранно лице може да регистрира търговски представител в България, при условие, че има право да извършва търговска дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Търговското представителство на чуждестранната фирма не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност от свое име. Сделките, които се сключват с негово посредничество, са от името на чуждестранното дружество.

Търговското представителство подлежи на вписване в Регистър БУЛСТАТ и в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  За регистрацията на търговското представителство са необходими:
– заявление;

– официален документ, удостоверяващ регистрацията на чуждестранното дружество, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство;

– официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице;

– решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България;

– специално, нотариално заверено пълномощно за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство и обема на предоставените му права;

– нотариално заверен образец от подписа на представителя в България (по право или по специални правомощия);

– информационна карта (по образец на БТПП);

– документ за внесена сума за регистрация;

Документът , който удостоверява регистрацията на чуждестранната фирма и кои лица я управляват  (обичайно актуално състояние/извлечение от съответния Търговски регистър на страна) следва да бъде заверен за автентичност от:

  • Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Република България в тази държава, или
  • от Консулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерството на външните работи на Република България (ако документите не са заверение в издаващата държава);

Пълномощното и образецът от подпис след заверка от нотариус в чуждата държава, също подлежат на удостоверяване за автентичност по гореописания ред.

След тази заверка документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерството на външните работи на Република България. Ако документите са издадени от държава, която е страна по Хагската конвенция (вижте страните по Хагската конвенция тук) и върху тях е поставен в оригинална форма „апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в БТПП, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната – за срок до една година. Разрешението за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на законово определения срок.

GCE ще съдейства при регистрацията на Вашето търговското представителство в България.

Как да направим бизнеса си успешен?

10 златни правила за успешен бизнес

chess-316657_6401. Цел

Вашия бизнес не е ориентиран към всичко, за да е полезен за всички хора. Вземете решение за вашата ниша стеснете фокуса си и изберете целевата си група, към която е ориентирана Вашата дейност.

2. Бъдете Различни
     Ако вашите конкуренти го правят, не го правете. Откроете Вашия бизнес от пренаселения пазар, където толкова много от рекламираните продукти изглеждат по същия начин, както и самите реклами. Бъдете иновативни, рискувайте и създайте нещо ново и оригинално, което не е правено до този момент.

3. Изградате екип
  Изграждането на успешен екип стои в основата на създаването на успешен бизнес. Целта не е просто да се наемат хора, които да изпълняват задълженията си, а да се сработят служителите, така че да се изгради успешен екип, който да работи за Вашия бизнес. 

4. Бъдете бързи
     Времето е най-ценната стока. Динамичността налага мигновени реакции, т.е. Вашия бизнес, Вашия екип и самите Вие трябва да реагирате бързо на променящите се обстоятелства, така че Вие и клиентите ви да сте доволни.

5. Кажете, Благодаря!
     Aма много го казвайте. Кажете на вашите клие
нти и служители, колко много ги оценявате. Още по-добре, направете го по старомодния начин: вземете писалка за хартия и ги напишете на бележка. Естествено, че изказването на благодарност и по други начини не е за отхвърляне. 🙂

6. Бъдете последователни
     Уверете се, че Вашият бизнес има последователен вид и усещане. Клиентът трябва да получи същото отношение от всички, в рамките на вашата организация. Винаги! 🙂

7. Усмихнете се
     Оставете причините поради, които хората купуват от Вас, като цена, качество на продукта или  гаранцията. Истината е, че те купуват от Вас, защото Ви харесват.

8. Фанатичен Оптимизъм
     Чашата трябва да е винаги наполовина пълна. С положително
отношение и оптимизъм винаги ще спечелите в края на работния ден и ще заразите всички около Вас, включително и клиентите.

9. Продавайте нежно
     Никога не е трудно да се продава. Решете проблемите на клиента. Удовлетворете го. Правете това, което е наистина  е  най-доброто за вашия клиент.

10. Напуснете Вашата Комфортна зона
     Никога не приемайте идеята, че това е начина, по който винаги ще правите нещата. Никога не приемайте, че една нова идея или технология никога не биха могли да работят за Вас.