Важни промени относно придобиването на българско гражданство

придобиване българско гражданство

В Закона за българското гражданство са приети важни промени относно придобиването на българско гражданство. На първо място, с промените в закона се оптимизират възможностите за придобиване на българско гражданство по натурализация от чужденци, които са получили постоянно пребиваване в България, въз основа на извършени от тях инвестиции, както и от техните съпрузи. Насърчават се вложенията в дългосрочни инвестиции и разкриване на работни места с цел придобиване на българско гражданство при съкратени срокове на пребиваване.

На следващо място, обстоятелствата във връзка с придобиването на българско гражданство по натурализация чрез инвестиции ще се установяват и ще са под контрола на Министерството на икономиката и на Българската агенция за инвестиции.

В производството за придобиване на българско гражданство въз основа на български произход към молбата на лицето, кандидатстващо за гражданство, ще следва да се прилагат и официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице – негов възходящ до трета степен включително (прабаба или прадядо), което е от български произход. Документите ще трябва да съдържат информация за имената на възходящия и родствената му връзка с молителя. По този начин за молителя отпада задължението за предоставяне на удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

Предвидена е също отмяна на натурализацията, ако лицето, придобило българско гражданство, не е уведомило за настъпила промяна във фактите и обстоятелствата, които са свързани с придобиването на българско гражданство. Във връзка със запазването на натурализацията са въведени различни срокове за поддържане на инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство.

Създава се възможност, когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата (за придобиване на българско гражданство въз основа на български произход) документи, министърът на правосъдието да може да изиска от молителя да представи допълнителни документи или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход.

Освен това, в производството във връзка с българското гражданство, когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства, свързани с представените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата за евентуално наличие на заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност, Съветът по гражданството може да изиска от молителите да представят допълнителни документи или да възложи на представителя на някоя от институциите, участваща в Съвета по гражданството, да извърши проверка.

Производството за придобиване на българско гражданство има своите специфики и е необходимо добро познаване на правната уредба. Поради тази причина, GCE Ви съветва да се свържете с нашите експерти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s