Промяна в основанията за събиране на семейство на чужденец с разрешено пребиваване в България

семейство чужденец България

Основанията за събиране на семейство на чужденец с разрешено пребиваване в България се променят законово. Чужденец, с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на България, може да подаде заявление за получаване право на продължително пребиваване от член на семейството му, ако по отношение на члена на семейството му е налице някое от следните основания:
– ако има основание да му бъде разрешено постоянно пребиваване;
– ако е член на семейството на чужденец, получил разрешение за постоянно или за продължително пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;
– ако е член на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;
– ако е член на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец – може да получи разрешение за продължително пребиваване със срок една година с възможност за подновяване, без да се надхвърля разрешеният срок на пребиваване на титуляря;
– ако е член на семейството на притежател на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер – може да получи разрешение за продължително пребиваване за срока на пребиваване на титуляря.

Чужденецът с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на България подава заявление за получаване право на продължително пребиваване от член на семейството му, заедно с останалите необходими документи, в дирекция „Миграция”.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване членът на семейството на чужденеца следва да има: редовен паспорт или заместващ го документ със срок на валидност не по-малко от 6 месеца; осигурено жилище; достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на България; свидетелство за съдимост; удостоверение за брак или удостоверение за раждане; документи относно обстоятелствата за издръжка на члена на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини.

Заявлението и приложенията към него се разглеждат от службите за административен контрол на чужденците в България в срок около месец и половина след подаването им.

Положителното решение по заявлението за събиране на семейството е основание на чужденеца – член на семейството, да бъде издадена виза вид „D“ (за дългосрочно пребиваване) по облекчена процедура. Чужденецът подава заявление за виза пред задграничното представителство на България в държавата по постоянното му местоживеене, в срок до 6 месеца от уведомяването му.

По отношение на членовете на семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, имащ разрешение за пребиваване в България и чието семейство не е създадено в държавата – членка на Европейския съюз, която е издала разрешението му за дългосрочно пребиваване, се прилагат общите правила за влизане и пребиваване на чужденци в България.

Членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ също могат да получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на „Синя карта на ЕС“, доколкото срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ позволява това. За издаване на разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ чужденецът, притежаващ виза вид „D“ (за дългосрочно пребиваване), подава лично в дирекция „Миграция“ заявление, заедно с останалите необходими документи.

Процедурата за събиране на семейство на чужденец има своите специфики и е необходимо добро познаване на правната уредба. Поради тази причина, GCE Ви съветва да се свържете с нашите експерти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s