Промяна в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации (ГДД) и за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО)

годишни данъчни декларации годишни финансови отчети

От началото на 2021 г. срокът за подаване на годишните данъчни декларации (ГДД) за корпоративен данък (до 31-ви март) е променен, като новият срок вече е от 1-ви март до 30-ти юни. Същото се отнася и за срокът за внасяне на корпоративния данък, който е променен с 3 месеца и вече е до 30-ти юни.

Срокът за плащане на данък върху разходите също е променен с три месеца и вече е до 30-ти юни.

С промяната в сроковете се оптимизира изготвянето на годишните данъчни декларации на търговските дружества и се подобрява процесът на годишно счетоводно приключване. Също така се постига систематичност и предвидима последователност при изпълнение на задълженията за деклариране и подаване на информация в Националната агенция за приходите.

Месечните и тримесечните авансови вноски за текущата календарна година вече ще се декларират с декларация по образец в срок от 1-ви март до 15-ти април на същата година, а не заедно с годишната данъчна декларация, както беше досега.

Вследствие на изместването на сроковете за деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък и свързаните с това промени по отношение на авансовото облагане е въведен краен срок за деклариране на промени в авансовите вноски (за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато деклараторът смята, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък), който е до 15-ти ноември. Авансовата вноска за месец декември и авансовата вноска за третото тримесечие вече ще се внасят до 1-ви декември.

Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа, вече ще подават годишна данъчна декларация в срок от 1-ви март до 30-ти юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Във връзка с горепосочените промени на сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (до 30-ти юни) се удължават и сроковете за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО), консолидирани финансови отчети и годишни доклади. Публикуването им ще трябва да се извършва до 30-ти септември. Tази промяна засяга всички търговци по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел, както и останалите предприятия.

Удължен до 30-ти юни е и срокът за публикуване на подаваните от предприятията декларации за неосъществявана от тях дейност през годината.

За изготвянето и подаването на годишни данъчни декларации, годишни финансови отчети и други документи екипът на GCE ще Ви окаже своевременно и компетентно съдействие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s