Трансгранични доставки на стоки между ЕС и Обединеното кралство и възстановяване на ДДС от 01.01.2021 г.

трансгранични доставки на стоки ЕС

Считано от края на преходния период (31 декември 2020 г.), правилата на ЕС в областта на ДДС и по-специално Директива на Съвета 2006/112/EО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива на Съвета 2008/9/ЕО от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка, вече няма да се прилагат по отношение на и в Обединеното Кралство. Това предизвиква по-специално следните последствия по отношение на третиране на облагаеми операции със стоки и възстановяване на ДДС:

I. ДДС ПРАВИЛА ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ

Законодателството на ЕС в областта на ДДС предвижда различни режими на ДДС за трансгранични доставки/придобивания и придвижване към/от държави членки и трети държави или територии.

Считано от края на преходния период, правилата на ЕС за трансграничните доставки и придвижване между държавите членки вече няма да се прилагат в отношенията между държавите членки и Обединеното кралство (например няма да има вътресъюзни доставки и придобивания на стоки; няма да има режим на дистанционни продажби на стоки към и от Обединеното Кралство).

Вместо това, считано от края на преходния период, доставките и движението на стоки между ЕС и Обединеното кралство ще бъдат предмет на правилата за ДДС върху вноса и износа. Това означава, че стоките, които са въведени на ДДС територията на ЕС от Обединеното кралство или ще бъдат изведени от тази територия за изпращане или транспортиране до Обединеното кралство, ще подлежат на митнически надзор и могат да подлежат на митнически контрол.

ДДС ще бъде дължим при вноса в ЕС съгласно ставката, която се прилага за доставките на същите стоки в рамките на ЕС. ДДС ще бъде дължим на митническите органи в момента на вноса, освен ако държавата членка на вноса разреши вписването на дължимия върху вноса ДДС в периодичната справка-декларация за ДДС на данъчнозадълженото лице.

Митническият режим износ ще бъде задължителен за стоки от Съюза, които напускат митническата територия на ЕС. Първо, износителят ще представи стоките и предварителна декларация за заминаване (митническа декларация, декларация за реекспорт, обобщена декларация за напускане) в митническото учреждение, отговорно за мястото, където е установен износителят или където стоките са опаковани или натоварени за износ (митническото учреждение на износ). Впоследствие стоките ще бъдат представени в митническо учреждение на напускане, което може да провери представените стоки въз основа на информацията, получена от митническото учреждение на износ, и което ще контролира физическото им напускане на митническата територия на ЕС.

Стоките ще бъдат освободени от ДДС, ако са изпратени или превозени до местоназначение извън ЕС. Доставчикът на изнесените стоки трябва да е в състояние да докаже, че стоките са напуснали ЕС. В това отношение държавите членки като цяло разчитат на удостоверението за напускане, което се издава на износителя от митническото учреждение на износ.

Считано от 1 януари 2021 г., ще се прилага незадължителен режим на внос, който ще обхваща дистанционните продажби на стоки, внесени от трети държави или територии до клиенти в ЕС на стойност до 150 евро.

Считано от 1 януари 2021 г., заедно с въвеждането на режима на внос, ще бъде отменено настоящето освобождаване от ДДС на стоки в малки пратки на стойност до 22 евро.

II. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Възстановяването на ДДС от държавите членки на данъчно задължени лица, установени извън ЕС, подлежи на следните условия:
– заявлението трябва да бъде подадено директно на държавата членка, от която се иска възстановяване, в съответствие с договореностите, определени от тази държава членка;
– възстановяването на ДДС може да подлежи на условие за реципрочност (което означава, че възстановяването се позволява, само ако съответната трета държава или територия също предоставя възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в съответната държава членка);
– всяка държава членка може да изиска от данъчнозадълженото лице, установено в трета държава или територия, да определи данъчен представител за целите на възстановяването на ДДС.

В съответствие със Споразумението за оттегляне, считано от края на преходния период, тези правила се прилагат за възстановяване от държавите членки на данъчнозадължени лица, установени в Обединеното кралство.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s