Отговорност на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн тьрсачки

доставчици онлайн услуги търсачки

В Закона за електронната търговия са приети промени, които имат за цел да осигурят прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Приетият през 2019 г. Регламент (ЕС) 2019/1150 е насочен към това да предотврати потенциално вредни практики и недобросъвестно търговско поведение в отношенията между онлайн платформите и бизнес ползвателите на посредническите услуги, които платформите предоставят. Регламентът цели да гарантира предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на Единния пазар на ЕС и да осигури прозрачност и доверие при отношенията между предприятията в икономиката на онлайн платформите.

С разпоредбите на регламента се въвежда набор от задължителни правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги, които включват: изисквания към общите условия на доставчиците на посреднически онлайн услуги; правила и срокове при ограничаване, спиране и прекратяване на услуги към даден бизнес ползвател; изисквания, свързани със специфичните договорни условия и други. Във връзка с необходимостта от създаване на условия за улесняване на извънсъдебното уреждане на спорове доставчиците на посреднически онлайн услуги се задължават да изградят и поддържат вътрешна система за разглеждане на жалби и се въвеждат изисквания и правила, свързани с медиацията.

Регламентът е пряко приложим, но държавите членки следва да гарантират неговото адекватно и ефективно прилагане, като установят на национално ниво правилата и мерките, приложими при нарушаване разпоредбите на регламента.

В тази връзка, в Закона за електронната търговия се създава нова глава, отнасяща се до гражданскоправната защита срещу нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1150 и извънсъдебното уреждане на спорове, с която се уреждат последиците от неизпълнението на задълженията по регламента. Доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки носят отговорност за нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150 по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Исковете, които могат да бъдат предявявани от бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове, са по реда на основното производство от ГПК и са за установяване факта на нарушението, преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на действия и търговски практики, които са в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150.

Колективни искове за преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на действия и търговски практики, които са в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150, могат да бъдат предявявани и по инициатива на публични органи, организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтове.

Конкретизирани са и правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи. Създава се възможност и за извънсъдебното уреждане на спорове.

Въведени са глоби във връзка със задълженията на доставчиците на услуги на информационното общество да съхраняват информация или да получават достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугата. По този начин се цели осигуряване на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните, както и спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150 при третирането на данните.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s