Защо е подходящ счетоводният аутсорсинг за малки, средни и големи предприятия?

счетоводен аутсорсинг предприятия

Счетоводен аутсорсинг за големи предприятия
За големи предприятия според българското законодателство се смятат предприятията, които към 31 декември на текущата календарна година надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. Те често разполагат със собствен счетоводен отдел. На свой ред той може да се състои от различни звена в зависимост от размера, подразделенията и дейностите на фирмата: стоково звено, финансово-отчетно, разплащания с персонала, складови наличности, капитални активи, данъчно-акцизно звено и т.н.

Напоследък обаче в световен мащаб се забелязва устойчива тенденция. Много от големите фирми прехвърлят своето счетоводно обслужване в системата на т. нар. „аутсорсинг“ (от англ. оutsourcing – outside resourcing) – предаване на определени функции на външна фирма, в случая счетоводното обслужване се предава на счетоводна къща (фирма).

Счетоводният аутсорсинг има сериозни предимства, включително за големите фирми. Главното преимущество е, че договорното заплащане през определени интервали от време за услугите на професионална счетоводна къща е осезаемо по-малко от разходите за поддържане на собствени счетоводни отдели, а нерядко дори на цели счетоводни департаменти.

Главният, а нерядко и единствен аргумент за отказ от аутсорсинга и поддържане на собствени счетоводни отдели е запазването на фирмените тайни. Но като се има предвид, че това е мотив главно за фирми, развиващи нерядко съмнителни операции в „сивия“ сектор, той може да бъде спокойно пренебрегнат от онези, които държат на реномето, авторитета и почтеното си име в съответните бизнес среди.

Счетоводен аутсорсинг за малкия и среден бизнес
В България законът определя като средни предприятия тези, които към 31 декември на текущата календарна година не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. При малките предприятия не се надвишават два от следните показатели: балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 души, а при микропреприятията – балансова стойност на активите – 700 000 лв., нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв., и средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Счетоводното обслужване на малкия и среден бизнес, за разлика от това на големите предприятия, представлява намалено по обем счетоводство. То има по-рационален характер – не е толкова мащабно, но въпреки това при него се припокриват всички необходими и съществени счетоводни дейности.

Тази привидна предсказуемост на счетоводното обслужване в малкия и среден бизнес обаче често подвежда собствениците на малки, средни и микропредприятия. Понякога те започват сами да се занимават със счетоводството с цел да спестят от разходи за тази дейност. Но тук трябва да се има предвид важното обстоятелство, че собственикът персонално отговаря за съставените отчети, за данните в данъчните декларации и т.н. За един непрофесионалист в счетоводната област тази дейност е сериозно затрудняваща. Рискът неволно да бъдат попълнени погрешни данни във формулярите за отчитане пред държавните контролни органи е доста голям и е съпътстван от всички нежелани санкционни последици.

Поради факта, че управляващите даден бизнес са ангажирани с неговото развитие и обикновено нямат време и достатъчно счетоводни познания, за да водят фирменото счетоводство правилно, много от тях с охота преминават към счетоводен аутсорсинг и сключват договори със специализирани фирми, които осигуряват коректно счетоводно обслужване, дори дистанционно такова, когато е необходимо.

От своя страна, счетоводната фирма обикновено реализира изцяло не само счетоводството, но предоставя на обслужваните от нея предприятия и консултации с широк кръг специалисти. В тези случаи цената за услугите на професионален счетоводител става неизмеримо по-ниска от ползите за бизнеса, защото управляващите го могат да обърнат повече внимание на неговото развитие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s