Данъчното облагане чрез платформата на Амазон

данъчно облагане Амазон

Ще разгледаме особеностите на данъчното облагане при отчитане на предоставени услуги чрез платформа като Амазон съгласно ЗДДС. Да си представим, че имаме българска фирма, която оперира с онлайн търговия чрез платформа като Амазон и други подобни платформи за онлайн търговия.

Сега е модерно подобно сътрудничество да се случва чрез т. нар. „дропшипинг“ модел. Дропшипинг бизнеса е начин да се търгува със стоки, които не са закупени предварително от производителя. Дропшипинг търговецът рекламира продукта и когато той бъде продаден онлайн, търговецът го откупува от производителя и го изпраща за доставка към клиента.

Поради това, дропшипингът (dropshipping) не изисква стоките да са в наличност. Дропшиперът (Амазон) се свързва с доставчик на едро като предоставя информация за доставка на конкретно количество стоки. Стоките се доставят чрез куриер директно от доставчика на клиента. Дропшиперът може да се определи като посредник при реализацията на стоките от онлайн магазина до клиента. Най-често той сключва договор за посредничество с доставчика. Неговата дейност е да открива клиенти и получава от тях поръчки срещу предплата. След заплащане на цялата сума от клиента дропшиперът я превежда на доставчика, като си приспада комисиона за посредничеството.

От гледна точка на данъчната тежест на третирането на този вид търговия тя е различна за доставки в рамките на ЕС и доставки към страни извън ЕС.

I. Доставка на стоки към трети страни (извън ЕС) – към тази категория спадат:
A) Доставка на стоки, които се превозват от България до трета страна;
Б) Доставка на стоки, които се придобиват в страна от ЕС и впоследствие се транспортират от държавата членка до трета страна;
В) Доставка на стоки, които се придобиват в трета страна и впоследствие се транспортират до клиент от третата страна извън ЕС.

II. Доставка на стоки в рамките на ЕС
Продажбите на стоки, извършвани от онлайн магазините, по своя характер се явяват дистанционни продажби.

Дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s