Патент, Търговска марка

патент търговска марка

Патентът предоставя изключителни права на собственика. Патентът се използва главно за закрила на изобретението, принадлежащо на дадено физическо лице или фирма, от неправомерното му използване с цел облагодетелстване от трети лица, които са различни от собственика. Патентът се придобива след задълбочен анализ и изследвания от отговорните за това институции. В България това е Българското Патентно Ведомство. Патентът е форма на интелектуална собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент.

Всеки патент удостоверява:

  • наличието на патентоспособно изобретение,
  • приоритета,
  • изобретателя и
  • изключителното право на притежателя на патента върху изобретението.

Изключителното право върху изобретението включва:

  • правото на използване на изобретението,
  • забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента и
  • правото на разпореждане с патента.

Търговската марка е символ, който се използва от физическо лице, бизнес-организация или друго юридическо лице с търговска цел. Търговската марка предоставя изключителни права на собственика. С търговска марка се закрилят търговските знаци, собственост на физическите и юридически лица.

Този знак може да бъде име, дума, фраза, лого, символ, изображние или комбинация от тези елементи.

Търговската марка може да бъде обозначена със следните символи:

  • (за нерегистрирана търговска марка)
  • (за нерегистрирана търговска марка, свързана с услугите)
  • ® (за регистрирана търговска марка)

Търговската марка не се патентова, а се регистрира в отговорната институция, която издава свидетелство за регистрация на марка.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s