Видове дружества

видове дружества

В България предприемаческа дейност може да се развива чрез няколко вида дружества. При персоналните дружества, каквито са събирателното и командитното, съдружниците отговарят солидарно, няма изисквания по отношение на капитала, няма органи на управление. Капиталовите дружества (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции) се характеризират със задължителни минимален капитал и органи на управление, както и ограничена отговорност на съдружниците или акционерите.

Събирателно дружество (СД) – може да се образува от две или повече физически или юридически лица, които са неограничено и солидарно отговорни за задълженията на дружеството. Основният капитал се формира от дяловите вноски на съдружниците, които могат да бъдат парични и непарични. Капиталът се увеличава чрез привличане на нови съдружници, капитализиране на част от печалбата, натрупване на резерви и трансформирането им в основен капитал. До намаляване на капитала се стига при напускане на съдружник или покриване на загуби на дружеството.

Командитно дружество (КД) – образува се с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Основният капитал се формира от дяловите вноски на неограничено и ограничено отговорните съдружници.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) – може да се образува от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Всеки съдружник има право на част от печалбата, съразмерна на дяловете му в капитала на дружеството.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – дружеството е еднолично, когато се образува от едно физическо или юридическо лице, това лице е едноличен собственик на капитала.

Минималният капитал за учредяване на ООД/ЕООД е 2 лв. и се състои от дружествени дялове. Органите на дружеството са общо събрание на съдружниците и управител/и, за който не е задължително да е съдружник. При ЕООД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Акционерно дружество (АД) – това е дружество, чийто капитал е разделен на акции. То може да бъде учредено от две или повече физически или юридически лица. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Еднолично акционерно дружество (ЕАД) – образува се от едно лице (физическо или юридическо лице), което е едноличен собственик на капитала.

Органите на акционерното дружество са общо събрание на акционерите и орган/органи на управление. Органите на управление са съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система). При ЕАД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Поименните акции са налични и безналични. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им, а прехвърлянето на поименните се извършва с джиро. Безналичните акции се прехвърлят като се вписват в регистъра на Централния депозитар.

Командитно дружество с акции (КДА) – образува се с договор между ограничено и неограничено отговорни съдружници, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. Органите на КДА са общо събрание на акционерите и съвет на директорите. Право на глас в общото събрание имат само ограничено отговорните съдружници, а съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници. Минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s