Данъчно третиране на полученото от физическо лице обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди

данък обезщетение вреди

Облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, конто са необлагаеми по силата на закон.

Continue reading

Упражняване на трудова дейност и осигуряване на собственика и управителя на дружество с ограничена отговорност (ООД)

собственик управител оод еоод

Органи на дружеството с ограничена отговорност (ООД) са общо събрание и управител (управители), като управителят може да не е съдружник. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. По отношение на едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД), въпросите, които са от компетентността на общото събрание, се решават от едноличния собственик на дружеството. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Continue reading

Данъчно облагане на дохода на съдружниците в гражданско дружество

облагане съдружник дружество

Гражданското дружество се създава с договор за дружество, като две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.

Най-често гражданското дружество се прекратява с постигане на целта на дружеството или с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано. В тези случаи, ако дружеството е на печалба, дължи заплащане на корпоративен данък, а балансовата печалба се разпределя между съдружниците.

Тук възниква въпросът за точното определяне на източника на дохода на съдружниците и дали същият следва да бъде попълнен в годишна данъчна декларация.

Continue reading

Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане при трансфер на дълготрайни активи към място на стопанска дейност в България

трансфер активи България

Чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в България, са данъчно задължени лица по Закона за корпоративното подоходно облагане и следва да формират данъчен финансов резултат.

От 01.01.2020 г. в България се прилагат правилата за данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната, които правила са въведени във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164).

Continue reading

Промяна в заявленията за предоставяне на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в България

заявление разрешение пребиваване

Въведен е нов образец на заявление за предоставяне на следните видове разрешения за продължително пребиваване в България:
– разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“;
– разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник;
– разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ за целите на висококвалифицирана трудова заетост;
– разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ за целите на висококвалифицирана трудова заетост на притежател на „Синя карта на ЕС“, издадена от друга държава – членка на Европейския съюз, когато лицето е пребивавало на територията на тази държава членка 18 месеца, както и на членовете на семейството му;
– разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер:
– разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен трансфер.

Continue reading

Следва ли сдруженията и фондациите да подават годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък?

сдружения фондации декларация

Сдруженията и фондациите, като юридически лица с нестопанска цел, определят свободно средствата за постигане на целите си. Тези лица се създават, за да извършват нестопанска дейност, но същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват приходите за постигане на определените в устава или учредителния им акт цели. Continue reading

Разновидности на дистанционната продажба на стоки от 01.07.2021 г.

дистанционна продажба стоки

От 01.07.2021 г. в националното ДДС законодателство се въвеждат следните разновидности на дистанционната продажба на стоки: вътреобщностна дистанционна продажба на стоки; дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии; вътрешна дистанционна продажба на стоки; доставка на стоки, която се улеснява от електронен интерфейс.

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки е изпращането или транспортирането на стоки, извършено от доставчика или от негово име, от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до данъчно незадължено лице, в т. ч. данъчно задължено лице и данъчно незадължено юридическо лице, което извършва освободено вътреобщностно придобиване. Стоките следва да са произведени на територията на ЕС или вече да са допуснати за свободно обращение. Правилата за вътреобщностната дистанционна продажба на стоки не се прилагат за следните категории стоки: нови превозни средства; стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика; стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Continue reading

Важни промени относно придобиването на българско гражданство

придобиване българско гражданство

В Закона за българското гражданство са приети важни промени относно придобиването на българско гражданство. На първо място, с промените в закона се оптимизират възможностите за придобиване на българско гражданство по натурализация от чужденци, които са получили постоянно пребиваване в България, въз основа на извършени от тях инвестиции, както и от техните съпрузи. Насърчават се вложенията в дългосрочни инвестиции и разкриване на работни места с цел придобиване на българско гражданство при съкратени срокове на пребиваване. Continue reading

Промяна в основанията за събиране на семейство на чужденец с разрешено пребиваване в България

семейство чужденец България

Основанията за събиране на семейство на чужденец с разрешено пребиваване в България се променят законово. Чужденец, с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на България, може да подаде заявление за получаване право на продължително пребиваване от член на семейството му, ако по отношение на члена на семейството му е налице някое от следните основания:
– ако има основание да му бъде разрешено постоянно пребиваване;
– ако е член на семейството на чужденец, получил разрешение за постоянно или за продължително пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;
– ако е член на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;
– ако е член на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец – може да получи разрешение за продължително пребиваване със срок една година с възможност за подновяване, без да се надхвърля разрешеният срок на пребиваване на титуляря;
– ако е член на семейството на притежател на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер – може да получи разрешение за продължително пребиваване за срока на пребиваване на титуляря. Continue reading

Промяна в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации (ГДД) и за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО)

годишни данъчни декларации годишни финансови отчети

От началото на 2021 г. срокът за подаване на годишните данъчни декларации (ГДД) за корпоративен данък (до 31-ви март) е променен, като новият срок вече е от 1-ви март до 30-ти юни. Същото се отнася и за срокът за внасяне на корпоративния данък, който е променен с 3 месеца и вече е до 30-ти юни.

Срокът за плащане на данък върху разходите също е променен с три месеца и вече е до 30-ти юни. Continue reading