Удължaване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел с 2 години

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2022 г. По този начин досегашният срок се удължава с 2 години. Continue reading

Трансгранични доставки на стоки между ЕС и Обединеното кралство и възстановяване на ДДС от 01.01.2021 г.

Считано от края на преходния период (31 декември 2020 г.), правилата на ЕС в областта на ДДС и по-специално Директива на Съвета 2006/112/EО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива на Съвета 2008/9/ЕО от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка, вече няма да се прилагат по отношение на и в Обединеното Кралство. Това предизвиква по-специално следните последствия по отношение на третиране на облагаеми операции със стоки и възстановяване на ДДС:

I. ДДС ПРАВИЛА ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ

Continue reading

Отговорност на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн тьрсачки

В Закона за електронната търговия са приети промени, които имат за цел да осигурят прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Приетият през 2019 г. Регламент (ЕС) 2019/1150 е насочен към това да предотврати потенциално вредни практики и недобросъвестно търговско поведение в отношенията между онлайн платформите и бизнес ползвателите на посредническите услуги, които платформите предоставят. Регламентът цели да гарантира предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на Единния пазар на ЕС и да осигури прозрачност и доверие при отношенията между предприятията в икономиката на онлайн платформите.

Continue reading

Защо е подходящ счетоводният аутсорсинг за малки, средни и големи предприятия?

Счетоводен аутсорсинг за големи предприятия
За големи предприятия според българското законодателство се смятат предприятията, които към 31 декември на текущата календарна година надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. Те често разполагат със собствен счетоводен отдел. На свой ред той може да се състои от различни звена в зависимост от размера, подразделенията и дейностите на фирмата: стоково звено, финансово-отчетно, разплащания с персонала, складови наличности, капитални активи, данъчно-акцизно звено и т.н.

Continue reading

Кои са самоосигуряващи се лица?

Самоосигуряващи се лица са тези, които упражняват трудова дейност като:
– лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
– лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
– физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
– физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, но нерегистрирани като еднолични търговци;
– регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Continue reading

Някои предимства на изнесеното счетоводство

Когато човек започва бизнес и иска да е на светло с дейността си, трябва да направи всичко възможно да има счетоводители, които да движат коректно и професионално финансово-счетоводните въпроси във фирмата му.

Пред всяка фирма стоят две опции за водене на счетоводството й: специален отдел, който да се занимава с декларации, осигуровки, данъци и други или наемане на фирма за изнесено счетоводство. Вторият вариант често е далеч по-удачен. Continue reading

Данъчното облагане чрез платформата на Амазон

Ще разгледаме особеностите на данъчното облагане при отчитане на предоставени услуги чрез платформа като Амазон съгласно ЗДДС. Да си представим, че имаме българска фирма, която оперира с онлайн търговия чрез платформа като Амазон и други подобни платформи за онлайн търговия.

Сега е модерно подобно сътрудничество да се случва чрез т. нар. „дропшипинг“ модел. Дропшипинг бизнеса е начин да се търгува със стоки, които не са закупени предварително от производителя. Дропшипинг търговецът рекламира продукта и когато той бъде продаден онлайн, търговецът го откупува от производителя и го изпраща за доставка към клиента.

Continue reading

Защо да изберете дропшипинг в АMAZON.COM?

Амазон е един от най-големите онлайн търговци в света. Фирмата на Джеф Безос оперира по цял свят и доставя най-вече електроника, но и книги и други стоки. Освен това сайтът Amazon.com e монополист в онлайн търговията в САЩ. Америка е най-големият и платежоспособен потребител в света на стоки и услуги и затова е толкова важно за търговците да продават на американския пазар. Amazon.com е най-посещаваният сайт в Америка с потенциал от 328 милиона души пазар.

Ако сте български производител, чрез Амазон имате възможност да разширите производството си, да достигнете до нови пазари и да продавате с доста по-голяма надценка.

Continue reading

Онлайн търговия в България

Наложеният платеж направи истинска революция в онлайн търговията в България. Клиентите могат да пазаруват, без да се притесняват, че някой може да открадне данните за дебитните и кредитните им карти.

Пазаруването онлайн е лесно, бързо и удобно. На един клик разстояние, можем да се сдобием с дрехи, аксесоари, техника, електроуреди.

Continue reading

OECD issues consultation documentation regarding the investment schemes involving misuse of residence for circumventing the Common Reporting Standard

A growing number of jurisdictions are offering Citizenship by investment (CBI) or Residence by investment (RBI) schemes allowing foreign citizens to obtain local citizenship or permanent or temporary residence rights in order to take advantage of the local flat fees or in exchange for local investments. These individuals may be interested in these opportunities for a number of legitimate reasons such as taking advantage of visa free travelling, increased mobility or better job or educational opportunities, or the choice of living in an economically stable country. But at the same time the information which is released on the market and obtained by the OECD CRS public disclosure facility stresses on the various RBI and CBI misuse schemes which are aimed at circumventing the requirements for reporting under the Common Reporting Standards (CRS).

Continue reading