Данъчно третиране на реализираните дистанционно от България доходи на физическо лице, работещо за чуждестранна фирма, разположена в друга държава

дистанционни доходи физическо лице България

В условията на динамична обстановка част от фирмите успяват да се адаптират към новите условия чрез изпьлненне на търговската си дейност посредством дистанционна работа на служителите. Често възниква ситуация, при която наето на работа в чужбина лице се налага да изпълнява задълженията си дистанционно от територията на друга държава. До един момент това лице е заплащало данъци в държавата, където се намира седалището на фирмата, а впоследствие, след като започва дистанционно да изпълнява задълженията си в друга държава, възниква въпросът за данъчното третиране на реализираните oт него чрез дистанционна работа доходи.

Continue reading

Счетоводно документиране при осъществяване на дейност по изкупуване на вещи чрез куриер

счетоводно документиране

При осъществяването на сделка чрез куриер в България възниква въпросът за документална обоснованост на стопанската операция. За да е документално обоснована стопанската операция следва да има издаден първичен счетоводен документ, отразяващ вярно стопанската операция. В този случай, направените разходи може да се признаят каго счетоводен разход.

Continue reading

Клон на чуждестранен търговец в България

клон търговец България

I. Общи положения

С оглед данъчните предимства, които предоставя България за чуждестранните инвеститори, и като се има предвид членството на страната в Европейския съюз, една от често предпочитаните форми за упражняване на търговска дейност в България от търговци от други държави е създаването на клон на чуждестранен търговец.

Вписването на клон на чуждестранен търговец в България не води до възникване на нов правен субект, а само на обособена в териториално и организационно отношение негова част. Клонът има свое седалище, предмет на дейност, лице, което го управлява, работници и т.н. Клонът обаче не притежава обособено имущество, различно от това на неговия принципал. Continue reading

Деклариране на продаден актив от неупражняващо търговска дейност дружество

деклариране актив търговец

В ситуацията на продажба на дружествен актив (напр. лек автомобил) в отчетен период, през който търговска дейност не е била упражнявана от дружество, възниква въпросът може ли това дружество да бъде определено като лице, което не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството и съответно следва ли то да декларира сумата от продажбата на актива.

Continue reading

Облагане на самоосигуряващите се лица

облагане самоосигуряващ се

За придобитите от дейността си доходи самоосигуряващото се лице е задължено да издава документ за отчитане на приходи.

Самоосигуряващо се лице, придобило доход от дейността си и декларирало пред платеца на дохода обстоятелството, че се самоосигурява, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и законово признатите разходи за дейността си, както и осигурителните вноски, които е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Continue reading

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

осигуровки самоосигуряващ

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по образец. Continue reading

Данъчно третиране на полученото от физическо лице обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди

данък обезщетение вреди

Облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, конто са необлагаеми по силата на закон.

Continue reading

Упражняване на трудова дейност и осигуряване на собственика и управителя на дружество с ограничена отговорност (ООД)

собственик управител оод еоод

Органи на дружеството с ограничена отговорност (ООД) са общо събрание и управител (управители), като управителят може да не е съдружник. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. По отношение на едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД), въпросите, които са от компетентността на общото събрание, се решават от едноличния собственик на дружеството. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Continue reading

Данъчно облагане на дохода на съдружниците в гражданско дружество

облагане съдружник дружество

Гражданското дружество се създава с договор за дружество, като две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.

Най-често гражданското дружество се прекратява с постигане на целта на дружеството или с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано. В тези случаи, ако дружеството е на печалба, дължи заплащане на корпоративен данък, а балансовата печалба се разпределя между съдружниците.

Тук възниква въпросът за точното определяне на източника на дохода на съдружниците и дали същият следва да бъде попълнен в годишна данъчна декларация.

Continue reading

Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане при трансфер на дълготрайни активи към място на стопанска дейност в България

трансфер активи България

Чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в България, са данъчно задължени лица по Закона за корпоративното подоходно облагане и следва да формират данъчен финансов резултат.

От 01.01.2020 г. в България се прилагат правилата за данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната, които правила са въведени във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164).

Continue reading